Bue Logo Til forsiden

Energi i Vejle

slusen.jpg

Byen i bevægelse

Vejle har mange nye tilflyttere og det lægger pres på transportsystemet. Mobilitet skal derfor hænge sammen med et godt og mere grønt byliv, ren luft og sikkerhed. Se de mange forskellige projekter og visioner her, der skal give flere cykler, færre biler og mere grønt brændstof. Det sparer på energien og CO2 udledningerne:

100 Resilient Cities: Vejle er optaget i Rockefeller Foundations internationale bynetværk 100 Resilient Cities, der arbejder for at udvikle byers tilpasningsevne over for fremtidens udfordringer som fx klimaforandringer, sociale og økonomiske kriser.

En af målsætningerne i Vejles resiliensstrategi handler om mobilitet: ”Vi vil sikre væksten under hensyntagen til anvendelse af bæredygtige ressourcer, vedvarende energi og grøn mobilitet”.  

Supercykelsti: I Vejle planlægger man en Supercykelsti, der skal forbinde byen bedre ved at binde øst og vest sammen med bymidten, samt gøre det lettere og mere sikkert at komme frem. Flere cykler frem for biler giver mere ren luft, en grønnere by og et lavere energiforbrug. Flere cykelstativer og på sigt bycykler er også en del af planen.

Tank el: I Vejle kan du tanke el til din el bil flere steder fx på parkeringspladser ved byens store supermarkeder. Kommunen har opstillet en el oplader i parkeringshuset Trondur og flere er på vej rundt i byen. I fremtiden vil flere elbiler være løsningen på at nedbringe det store energiforbrug og

Hjemmeplejen i Vejle ejer 3 elbiler, der benyttes til at komme rundt til klienterne.

Affaldsbiler kører på grønt affald: Affaldsbilerne i Vejle kører på gas, og i nærmeste fremtid bliver det bæredygtig biogas, der er omdannet fra organisk affald fra kommunens husstande. Det nedsætter både CO2udledningen og energiforbruget i Vejle by. I fremtiden bliver det måske også muligt, at bybusserne kører på grønt affald.

Spildevand laver energi: I dag er Vejle Spildevand selvforsynende med energi. Slammet fra spildevandet forgasses, og gassen producerer el og varme. I fremtiden kan kommunens grønne affald måske indgå som en del af energiproduktionen.

Er din næste bil en cykel?: En elcykel kan måske erstatte en ekstra bil, hvis den mest skal bruges til korte turer i lokalområdet. En elcykel er mindre energikrævende end en bil og hvis strømmen kommer fra vindmøller er den helt CO2 neutral.

I hjemmeplejen i Vejle Kommune råder de ansatte over 50 elcykler, de kan bruge til hjemmebesøg hos borgerne. Mange forvaltninger har også en el cykel, der brugers til ærinder og møder i lokalområdet.

I fremtiden skal vi være fri af fossile brændsler og allerede i 2020 er målet, at 50 procent af vores elforbrug dækkes af vedvarende energi fra vindmøller. De store vindmølleparker står på havet, men der er også en del på land. Det er ikke altid let at være nabo til vindmøller, derfor skal der tages en masse hensyn.

Vindmøller i Vejle: I løbet af 2016 bliver der opstillet tre 140 meter høje nye vindmøller i området ved Klink på ca. 3 MW. Ved Svindbæk bliver der opstillet ti vindmøller langs motorvejen på tværs af kommunegrænsen mellem Vejle og Ikast-Brande Kommune. Møllerne bliver 130 meter høje og er på 2,3 – 3,4 MW.

Vindmøller eller ej: I 2015 blev planerne om opstilling af 14 store vindmøller i nærheden af Vandel droppet. Vindmøllerne skulle være en del af kommunens lokalplan, men de lokale protester og hensyn til miljøet, fik politikerne til at ændre mening, så projektet blev nedstemt i byrådet og faldt til jorden.

Krav og hensyn: Det er kommunerne, der har ansvaret for opstilling af vindmøller på land. Der skal tages mange hensyn, og mange regler skal følges:

  • Der skal tages hensyn til naboer, landbrugsjord, kulturlandskab og naturen.
  • Afstanden til nærmeste nabo skal være mindst 4 gange møllens totalhøjde.
  • Vindmøller skal fortrinsvis opstilles i grupper og i et mønster.
  • Nabobeboelser må ikke udsættes for skyggekast fra vindmøller i mere end 10 timer om året.
  • Kravene til støj i støjbekendtgørelsen skal altid være opfyldt.

Vidste du, at du har mulighed for at søge erstatning for værditab, hvis der opstilles vindmøller i nærheden af din beboelsesejendom?

Din egen vindmølle: Du kan også selv opstille en vindmølle, der producerer strøm til din bolig eller opvarmer dit vand. Den kan også blive tilknyttet elnettet, så du kan sælge overskydende strøm. En husstandsvindmølle må have en effekt på max. 25 kW og en højde på max. 25 m.

Busser på brint fra vind: Vejle har en vision. I samarbejde med Kolding og Esbjerg arbejdes der på, at 10 brintbusser kommer til at køre rundt i hver kommune. Brinten produceres ved at spalte vand, og strømmen til processen skal komme fra vindmøller. Brinten kan opbevares i tankbiler og bruges som brændstof til busserne. På den måde ”lagrer” man el fra vindmøller i brinten. Prisen vil være den samme som for dieselbusser, men brint er langt mere bæredygtigt og COneutralt.