Bue Logo Til forsiden

Biomasse

topbanner-vedvarende-energi.jpg

Biomasse er en fælles betegnelse for al det organiske stof, som dannes ved planternes fotosyntese med solen som energikilde. Biomasse i form af træ var menneskets oprindelige energikilde til lys, varme og madlavning, og biomasse, også kaldet bioenergi, er stadig den mest betydningsfulde form for vedvarende energi. Anvendelsen af biomasse er stigende.

Det globale forbrug af biomasse udgør

 • ca. 12 % af det samlede globale energiforbrug
 • ca. 80 % af den vedvarende energi, der bruges til den globale energiforsyning.

Grønalger
Hurtigtvoksende alger som fx søsalat kan i fremtiden blive et interessant supplement til de store mængder halm og træflis, som kraftværkerne i dag anvender som CO2-neutralt brændsel.

Biomasse i Danmark

 • Udgør 70 % af forbruget af vedvarende energi.
 • Hovedparten er halm, træ og bionedbrydeligt affald, mens biogas giver et mindre bidrag.
 • Biomasse til energiproduktion er 4-doblet i perioden 1980 til 2005.
 • Import af udenlandsk træ udgør en stigende andel af forbruget.

KILDER

 • Energistyrelsen
 • DONG Energy

Oekolariet _fotosyntese -stor

Ved hjælp af sollyset omdanner træer og planter CO2 - som de optager fra luften samt vand og næringssalte fra jorden - til sukker. Planter bruger sukker (glukose) som næring til sin vækst.

Processen kaldes fotosyntese, og er en af de vigtigste forudsætninger for livet på Jorden. Under processen afgiver planterne også ilt gennem huller på bagsiden af bladene.

Bioenergi

Bioenergi er alle de former for energi, der kan fremstilles ud fra biomasse. Det er energi, der er lagret i organisk materiale som fx træer og andre planter eller dyr, fedt og husdyrgødning. Det er materiale, der er eller har været levende engang. Energien kommer fra det sollys, som planterne udnytter, når de vokser. Energien bliver gemt i fx stammer, stængler og blade som biomasse. Det er lagret solenergi.

I biomasse, der kommer fra husdyrgødning eller fedt, er energien lagret, fordi dyrene har spist planterne.

Bioenergi udgør 2/3 af Danmarks samlede forbrug af vedvarende energikilder og vil også i fremtiden spille en væsentlig rolle i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund baseret på vedvarende energi. Især på kraftvarmeværkerne, der producerer el og fjernvarme, bliver kul allerede i stor stil erstattet af bæredygtig biomasse.

Forskellig brug af bioenergi:

 • Forbrænding: Det er primært på kraftvarmeværker, at der anvendes fast biomasse især i form af træpiller og skovflis, men også som affald og halm til at producere energi.
 • Biogas: Når fx organisk affald, husdyrgødning eller spildevand rådner under iltfrie forhold, dannes biogas, som kan erstatte naturgas. Majs og roer kan også bruges, men er ikke ligeså bæredygtige, da der ikke er tale om et restprodukt.
 • Flydende biobrændstoffer: Bioethanol kan erstatte benzin. Det fremstilles enten af fx majs og sukkerrør, der får lov at gærer, så stivelsen omdannes til ethanol, eller af restprodukter fra landbruget som halm eller træflis. Biodiesel produceres ved forarbejdning af planteolie eller dyrefedt og kan erstatte dieselolie.

Biler på bioenergi

Både biogas, men især bioethanol og biodiesel, kan bruges som brændstof i vores biler og busser. Der findes allerede busser og lastbiler, der kører på biogas, og der er over 5 % biobrændstof i den benzin og diesel, vores biler kører på. I fremtiden skal den andel øges, for at sænke udledningen af COfra transportsektoren. Allerede i 2020 er målet, at vedvarende energi skal dække 10 % af vores transport i Danmark.

Er biomasse bæredygtig?

Når bioenergi er mest bæredygtigt, når det produceres af restprodukter. Affald og træflis der ellers ikke skulle bruges til noget. Bioenergi er fornybar, fordi planter hele tiden lagrer solenergi og vokser. Men hvis man fx fælder flere planter og mere skov, end der gendannes, frigives store lagrer af CO2 til atmosfæren, som ellers var bundet i planterne, og det er ikke bæredygtigt. Det er heller ikke bæredygtigt at bruge spiselige afgrøder eller landbrugsjord til energiafgrøder i stedet for til fødevarer i en verden, hvor mennesker sulter.