Bue Logo Til forsiden

Vandkraft

topbanner-vedvarende-energi.jpg

Vandkraft i Danmark
I Danmark yder vandkraft et meget begrænset bidrag til den danske elproduktion, og potentialet er stærkt begrænset på grund af de geografiske forhold. Vi har ingen floder, men vi har tre vandkraftværker ved åerne. Det største er Tangeværket ved Gudenåen. Vandkraft bidrager kun med en tusindedel af vores samlede elproduktion.

Sådan virker vandkraft
Store vandfald, floder og dæmninger har meget kraft i sig. Den kraft kan man bruge til at drive vandturbiner. Fordelen ved vandkraft er, at den ikke forurener. Det er også gratis at udnytte vandet. Ulempen er, at rørene og dæmningerne ændrer landskabets udseende. For at lave dæmningerne må man skabe kunstige søer, hvor man oversvømmer store arealer med vand.

Vandkraft fra Norge og Sverige
Vandkraften i de øvrige nordiske lande spiller en væsentlig rolle for den danske energiforsyning. Vi køber en del el fra Sverige og Norges vandkraftværker, når de har produceret mere strøm, end de selv kan bruge. Store vandkraftanlæg har således ofte en afgørende rolle for reguleringen af den nordiske elproduktion i forhold til et varierende forbrug over døgnet og året.

7 procent af verdens totale energiproduktion kommer fra vandkraft.

KILDER

  • DONG Energy
  • Energistyrelsen

Vandenergi

Vandkraft er den mest udbredte vedvarende energiform i verden. Det er også en af de ældste.

I Danmark spiller vandkraft dog kun en meget lille rolle, og i 2015 bidrog den med 0,1 % af den samlede danske elproduktion. I fx Costa Rica bliver to tredjedele af landets energibehov dækket af vandkraft, der kommer fra fire store dæmninger. Resten dækkes i øvrigt af andre vedvarende energikilder som sol, vind og geotermisk energi.

Traditionel vandkraft

Jo større højdeforskel der er mellem det opdæmmede vand og turbinerne, og jo mere vand, der er, jo mere strøm vil et vandkraftværk kunne producere. I Danmark har vi hverken store højdeforskelle i form af bjerge, brusende floder eller store søer, og derfor er vandkraft ikke udbredt hos os. Der findes kun få mindre vandkraftværker i Danmark.

COLOURBOX15589283 Tangevaerket

Gudenåcentralen er Danmarks største vandkraftværk:

  • Gudenåcentralen: Vandkraftværket ligger ved Bjerringbro og kaldes også Tangeværket efter Tange Sø, der er Danmarks største kunstigt, opdæmmede sø med vand fra Gudenåen.  Det fungerer ligesom andre vandkraftværker ved, at vandet ledes gennem rør til turbiner, der driver generatorer, der producerer strøm. Her produceres godt 14.000.000 kWh om året, som kan forsyne 3000 husstande.

Vandkraft fra naboerne

Vandkraft har alligevel stor betydning for vores elforsyning, da vi importerer strøm produceret med vandkraft fra vores naboer i Sverige og Norge, når vi ikke får tilstrækkeligt el fra blandt andet vores vindmøller og solceller. Til gengæld køber de vindenergi hos os, når vandstanden er lav hos dem.

Bølgeenergi

Energi kan udvindes fra bølger på havet, men det er en teknologi, der stadig er under udvikling rundt om i verden. Bølgeenergi produceres på store tekniske anlæg placeret på havet, hvor energien i bølgerne opsamles og omsættes til strøm ved hjælp af generatorer.

I Danmark findes der i 2016 fire aktive forsøg med bølgeenergi:

  • Weptos A/S: Firmaet tester et bølgeenergianlæg i Lillebælt lige nord for Brandsø.
  • Exowawe: Her tester et anlæg bølgeenergi ved Hvide Sande Havn frem til august 2017.
  • Wavepiston: Et testanlæg undersøger her bølgeenergi sydvest for Hanstholm Havn. Anlægget producerer energi via vertikale plader der bevæges frem og tilbage og er monteret på pumper, der bruger bølgebevægelsen til at pumpe havvand ind i et rør og videre til en central turbine.
  • NEMOS: Det tyske selskab har testet bølgeenergi ved Nissum Bredning ved Limfjorden i en lille skalamodel 1:5. En model i stor skala bliver taget i brug ud for Hanstholm i løbet af 2016 og 2017

Testcenteret DanWEC har desuden lavet flere undersøgelser udfor Hanstholm Havn, der skal forberede området til brug for et bølgekraftanlæg.