Bue Logo Til forsiden
Topbanner (1).gif

Råstoffer - direkte fra naturen

Råstoffer er naturprodukter, i deres rå eller næsten rå form, som efter en eller anden form for bearbejdning, kan bruges af mennesker. De materielle ting vi køber er alle produceret ud fra en eller flere råstoffer. I dag bruger vi mange 1000 forskellige råstoffer. Det samfund, vi lever i i dag, er stærk forbundet med vores evne til at udnytte Jordens råstoffer.  

Man taler nogle gange om sekundære råmaterialer, og her mener man affaldsmaterialer, der bliver genbrugt til produktion af nye forarbejdede materialer. I en cirkulær økonomi er ideen, at så stor en del af de råstoffer, man bruger, er sekundære råmaterialer, så vi bruger færrest mulige nye råstoffer.

Råstoffer inddeles ofte i fire hovedgrupper:

  1. mineralske råstoffer, fx sand, diamanter, jernmalm, salt og uran;
  2. fossile råstoffer, fx olie, naturgas, kul og tørv;
  3. råstoffer fra planteriget, fx naturgummi, te, frugter, korn og kartofler;
  4. råstoffer fra dyreriget, fx muslinger, grise, uld, silke og fisk.

Der er dog nogle meget vigtige råstoffer, som ikke rigtig passer ind i denne opdeling, fx vand, luftens ilt, solstråling, mm.

Nogle gange medregner man de fossile brændsler til de mineralske råstoffer, da de er dannet ved geologiske processer i jorden. Men oprindeligt består de af plante- og dyrerester, som ikke er blevet nedbrudt, men i stedet gemt væk i jorden.

Ofte betegnes landbrugsvarer ikke som råstoffer, men i stedet som primærprodukter, da råstoffer forbeholdes noget, der er hentet direkte fra naturen. Et æble fundet i naturen er derfor et råstof, mens et æble fra en plantage er et primærprodukt!

De mineralske råstoffer og de fossile brændsler kan i praksis kun udvindes én gang. De fossile råstoffer dannes ganske vist stadig, men de geologiske processer foregår så langsomt, at de ikke når at blive tilgængelige for os mennesker. De mineralske råstofferne forsvinder som sådan ikke, men de kommer til at ligge så spredt, at de er svære at udnytte igen. Dog kan der være nogle gamle lossepladser, hvor koncentrationen af mineralske råstoffer er så høj, at det kan betale sig at udnytte dem.

Råstoffer fra dyre- og planterigets gendannes hele tiden, hvis de de har de rette vækstbetingelser. 

Mineralske råstoffer

De mineralske råstoffer kan opdeles i en række undergrupper efter deres type og deres anvendelse. Fælles for dem er, at de er faste stoffer, og ofte med en krystalstruktur. De kan både bestå af et enkelt grundstof og være sammensat af mange grundstoffer i en kompleks struktur. 

  • Metaller: Anvendes til rigtig mange forskellige formål. Det er fx jern, som bruges til biler og skelettet i bygninger og mange store konstruktioner, kobber, der bruges i elektriske ledninger og aluminium, der bruges i flyvemaskiner og dåser. Ædle metaller som platin, guld og sølv anvendes både til fx smykker og i mobiltelefoner. 
  • Industri mineraler: Kaldes også ikke-metaller og anvendes til fremstilling af en masse særlige produkter som kemikalier, glas, kunstgødning, medicin, mm. Det er fx salt, kalk, gips, fosfat, kryolit, diamanter og grafit. 
  • Konstruktions materialer: Anvendes til fremstilling af beton, mursten, byggematerialer til huse og veje med mere. Det er fx ler, grus, kalk og granit.

Hvor kommer de mineralske råstoffer fra

Det, vi kalder råstoffer, består ligesom alt andet her på Jorden af grundstoffer, dvs en samling af atomer med samme antal protoner i kernen. I dag kender man til 118 forskellige grundstoffer, hvoraf de 94 er naturligt forekommende (nogle kilder siger 92 og andre helt op til 98). De sidste er nogle mennesket har skabt.

Big Bang
For 13,6 milliarder år siden fandt Big Bang sted. Vi ved ikke, hvad der var før, eller hvad der var uden om, men i Big bang blev universet til i en enorm koncentration af energi, der begyndte at udvide sig. 

Et minut efter universet blev til, havde det udvidet og afkølet sig så meget, at atomkerne-partikler begyndte at klumpe sammen ud af det, vi kan kalde ”ursuppen”. Der var protoner, neutroner og elektroner, som alle grundstofferne er opbygget af. Efter et minut var ingredienserne til alle grundstofferne blevet til, men der skulle gå milliarder af år, inden de blev til de mange grundstoffer vi kender, og som udgør byggestenene i hele den fysiske verden, der omgiver os.

Observationer og eksperimenter har vist, at universets ”ursuppe” kun dannede brint og helium samt de tre sjældne grundstoffer litium, beryllium og bor i små mængder. 

Rumbillede

Tungere grundstoffer i stjernerne

Resten af grundstofferne er dannet gennem milliarder af år dybt inde i stjerner. I slutningen af en stjernes liv blæses de nydannede grundstoffer ud i rummet. Rummet mellem stjernerne bliver på den måde mere og mere rigt på tungere grundstoffer som fx kulstof, ilt, jern, guld, bly, uran, osv. 

Vores solsystem med Jorden er også skabt af en ”stjernesky” rig på grundstoffer, og derfor findes grundstofferne på Jorden. Kun få grundstoffer udvindes i ren form fra naturen. Langt de fleste indgår i kemiske forbindelser med hinanden i det, vi kalder mineraler.

Et atomsopbygning

Hydrogenatom

Et grundstof er opbygget af atomer med samme antal protoner. Det simpleste atom er hydrogen (brint), der består af en proton og en elektron. Brinten kom til universet allerede 1 minut efter dets dannelse. Mere end 90 % af alle atomer i universet er brint atomer. Det næste grundstof i rækken er helium, der består af to protoner, to neutroner og to elektroner.

Grundstofferne adskiller sig fra hinanden ved antallet af protoner. Protonerne og neutronerne i et atom danner tilsammen atomkernen. Uden om atomkernen kredser elektronerne - lidt som planeterne omkring Solen. Alle grundstofferne har det samme antal elektroner i sig som de har protoner.

Du kan se mere om grundstofferne i det periodiske system

Geologiske processer opkoncentrere råstoffer

Mineralske råstoffer findes over hele verden i jordskorpen men normalt i så lave koncentrationer, at det ikke kan betale sig at udvinde dem. Kun under særlige geologiske processer, er der blevet dannet forekomster, der er store nok til, at det kan betale sig at udvinde dem. 

For at kunne finde de mineralske råstoffer, er det helt afgørende at vide noget om dannelsen af bjergarter, da råstofferne netop er koncentreret her som følge af de forskellige geologiske processer, der har formet Jorden og dens landskab med bjerge og kontinenter gennem milliarder af år. 

  • Magmatisk: Når flydende magma fra Jordens indre stiger op gennem jordskorpen og køler ned under overfladen. Så krystalliserer det og danner magmatiske bjergarter, der består af en række forskellige mineraler. Fx granit og anorthosit, som anvendes som filler til papir og gummi. 
  • Metamorf: Når bjerge udsættes for højt tryk og høj temperatur ændrer deres kemiske og fysiske egenskaber sig. Det kaldes metamorfose, og vil ofte resultere i nye former for mineralforekomster. Mineraler kan også blive opløst af varmt vand opvarmet af magma i jordens skorpe. Når væsken bevæger sig og afkøler, kan nye mineraler udkrystallisere sig og danne nye mineralforekomster, der kan udvindes: fx marmor og gnejs. 
  • Sedimentær: Alle mineraler kan nedbrydes af vind og vejr og transporteres bort af rindende vand eller vinden og danne nye bjergarter. Mineralerne kan også udskilles og aflejres i fx floder. Et eksempel er fund af guldklumper i flodernes grus, som guldgraverne vaskede ud under ”Guldfeberen” i midten af 1800-tallet i USA. Kobber, nikkel, zink, bly-forbindelser er andre eksempler på råstoffer, der kan koncentreres, når vand fører nedbrudte bjergarter med sig og udsætter dem for forskellige kemiske miljøer. Eksempler på sedimentære bjergarter er ler, sand og grus. De fleste sedimenter aflejres under vand som tykke lag. Det kan fx være som stensalt og kalksten. 

Bjergarter
Bjergarter er en samling af et eller flere mineraler, som er sammenvokset til en fast masse: det vi kalder sten eller klipper -  f.eks. granit, skifer, basalt og sandsten. Men der findes i hundredvis af typer, der hver især betegnes efter deres sammensætning af mineraler og struktur.

Højt tryk og høje temperatur skaber betingelser for dannelsen af fossile brændstoffer
De forskellige måder, som mineralerne er blevet koncentreret på i bjergarterne, arbejder ofte sammen. Olie og gas er fx dannet som en kombination af sedimentære processer, der har ”fanget” organisk materiale i form af dyr og planter i tykkere og tykkere lag. Senere har metamorfe processer trykket og opvarmet materialet, så det med tiden er blevet til forekomster af olie og gas.

Bjergenes kredsløb
Magmatiske bjergarter, skabt af flydende magma, og metamorfe bjergarter vil på et tidspunkt blive nedbrudt af vind og vejr og blive ført med i naturens kredsløb og måske danne nye bjerge. Begge bjergarter omdannes altså til sidst til sedimenter. 

Øget levestandard gennem råstofudvinding

Vi er alle afhængige af jordens mineralske råstoffer, og gennem historien har udvinding af mineraler gjort os i stand til hele tiden at forbedre vores levestandard. I de seneste 200 år har udvindingen af de fossile råstoffer betydet et kvantespring for vores levestandard.

Lige fra stenalderen og op igennem bronze- og jernalderen beskriver vi de tidlige samfund ud fra deres brug af mineraler. I dag tager vi udviklingen af vores levestandard for givet. Vi forventer hele tiden forbedringer inden for transport og teknologi, økonomisk overkommelige boliger af høj kvalitet og en bedre sundhedssektor og vores efterspørgsel efter forbrugsvarer stiger konstant. Det skaber et kæmpe behov for hele tiden at finde, udvinde og bearbejde et væld af mineraler.

Din hverdag
Mineralske råstoffer indgår i alle de ting, vi omgiver os med og i de fleste af de ting, vi foretager os i hverdagen: maden vi spiser, de hjem vi lever i, det arbejde vi udfører, den energi vi forbruger, måden vi rejser og kommunikere med andre på og meget andet. 

I Danmark bruger hver eneste person i gennemsnit omkring 5 tons organiske råstoffer (dyr og planter), ca. 1,5 tons metaller, godt 12 tons ikke metalliske mineraler og endeligt godt 4 tons fossile brændstoffer. Det dækker både over de mineralske råstoffer, der er anvendt i dit hjem og de mineraler, metaller og brændstoffer, der anvendes i fritiden, i detailhandlen, ved transport, arbejde og offentlige aktiviteter. 

 

De rigeste lande er ikke selvforsynende med råvarer

Materialeforbruget i høj indkomst lande (som Danmark) er langt større end den mængde, disse lande selv producerer. Faktisk bliver 9,8 tons af hver enkel persons forbrug udvundet i lande med en lavere indkomst.

 

 

 

Ressourceforbrug i kg/år 
I ALT 22.729
   
BIOMASSE 4.847
Korn 484
Rodfrugter og rodknolde 298
Sukkerafgrøder 284
Olieholdige afgrøder 284
Andre afgrøder 128
Halm mv. 326
Græs og grønfoder 1.447
Tømmer (Industrikævler) 1.110
Brænde mv. 344
Fisk og vildt mv. 142
   
METALLISKE MINERALER 1.427
Jern 540
Kobber 348
Nikkel 46
Zink 31
Tin 16
Bauxit og andre aluminiumholdige metaller 291
Andre metalliske mineraler 155
   
IKKE-METALLISKE MINERALER 12.210
Marmor, granit, sandsten, porfyr, basalt og bygningssten mv. 225
Kridt og dolomit 572
Salt 85
Kalksten og gips 286
Ler og kaolin 304
Sand og grus 10.486
Andre ikke-metalliske mineraler 253
   
FOSSIL ENERGI 4.244
Brunkul 1.021
Kul 623
Råolie, kondensat og NGL 1.752
Naturgas mv. 805
Anden fossil energi (tørv, olieskifer, tjæresand mv.) 4

Data fra Danmarks statistik