Bue Logo Til forsiden

Klimaforandringer påvirker planter og dyr

banner.gif

Et varmere klima i Grønland betyder generelt, at planter og dyr mange steder får bedre levevilkår. Dog vil flere af de arter, som er tilpasset de meget barske livsbetingelser i det nordlige, højarktiske område få det svært og muligvis også være i fare for at uddø. Området er næsten uden vegetation, og planter og dyr vil i fremtiden sandsynligvis brede sig fra syd, så flora og fauna vil komme til at ligne den, man ser i de lav-arktiske områder.

Dyrenes leveforhold påvirkes
Dyrenes leveforhold påvirkes af klimaforandringer. Fx isbjørnen og de havpattedyr, som er tæt knyttet til isen såsom klapmyds, grønlandssæl og ringsæl. Isbjørnen i Østgrønland finder sin føde på havisen, og hvis udbredelsen af havisen mindskes må isbjørnen gå længere nordpå i jagten på føde. Problemet er, at Arktis i forvejen er så langt nordpå, som det er muligt at komme. 

Truede dyr på land er fx moskusoksen, der kan få svært ved at finde føde, hvis der falder mere sne og kommer flere perioder med tø om vinteren. Så kan der dannes en skorpe af is, som dækker føden på jorden. Vadefuglenes yngleområder i Nordvestgrønland ændrer sig også med klimaet. Dyr i det lavarktiske område vil sandsynligvis klare sig bedre, da der vil blive mere føde til dem.

Havdyr
Stigende temperaturer, mindre havis og mindre is i fjordene har betydning for dyreliv og fiskeri. Torsken forsvandt næsten fra de syd- og vestgrønlandske farvande i en kuldeperiode og i dag fanges i stedet for kuldetilpassede rejer, krabber og hellefisk. Med stigende temperatur kan torsken vende tilbage, men det vil så betyde tilbagegang i rejebestanden, som er en del af torskens fødegrundlag.

Flere alger
Når laget af is bliver tyndere og den isfri periode varer længere, kan der trænge mere lys ned i vandet, som vil komme algerne til gode. Det kan betyde mere mad i fødekæden fra de mindste dyr til muslinger, fisk, sæler og hvaler. Algernes vækst kan dog begrænses af koldt, fersk smeltevand. I Nordvestgrønland vil isforholdene sandsynligvis ikke ændre sig markant.

Planter og dyr

Moskusoksen kan få svært ved at finde føde hvis klimaforandringerne fortsætter