Bue Logo Til forsiden

Miljø og sundhed

uran.jpg

Der er ikke flere miljømæssige problemer knyttet til efterforskning af uran end til efterforskning af andre mineraler. Derfor kan de gældende regler for området anvendes. Metoderne til brydning af malm fra en mine i fx Kvanefjeld er de samme som ved andre malmtyper, men der skal træffes flere forholdsregler for at undgå skader på mennesker og miljø som følge af radioaktiv stråling. Naturligt uran er ikke i sig selv specielt farlig. Det er henfaldsprodukterne radon og radium, der udgør den største fare for radioaktiv forurening.

Radon og radium
Når uranholdig malm behandles på et anlæg ved minen for at trække de ønskede mineraler ud, kan der frigøres radon og radium, som er henfaldsprodukter fra uran. Radon er en gas, der kan forurene luften og skade mennesker ved indånding. Radium er vandopløseligt og vil kunne sive ud fra deponier af restmateriale fra minedriften og forurene natur og vandmiljøet. Andre skadelige stoffer som tungmetaller og syre kan også risikere at sive ud fra deponier og skabe forurening.

For at undgå forurening skal tailings-depoter være overdækkede, så luften ikke forurenes med radioaktive stoffer, og eventuelt udsivende vand skal opsamles og renses. Mængden af støv fra brydning og behandlingsanlæg skal også minimeres.

Alle er udsat for stråling
Radioaktive stoffer kan påvirke organismer – både mennesker, dyr og planter - med stråling. Høje doser kan være dødelige, og lavere doser kan øge risikoen for kræft og for at der kan ske ændringer i arveanlæg. Alle mennesker er udsat for radioaktiv stråling uanset, om der er minedrift eller ej. I Arktis skyldes det først og fremmest naturlige geologiske forhold og en mindre del menneskeskabte kilder såsom:

  • Prøvesprængninger med atombomber fra 1945 – 1980 udført af især USA og Sovjetunionen har forurenet den nordlige halvkugle med radioaktive stoffer. Koncentrationen var størst i 1966 og er siden aftaget.
  • Udledninger fra atomkraftværker i Vesteuropa er med havstrømme ført op til de grønlandske havområder.
  • Uheldet på atomkraftværket Tjernobyl i 1986. Radioaktivt stof kunne spores i Grønland.

ChernobylAtomkraftværket i Tjernobyl hvor en ulykke betød at der slap radioaktivt materiale ud fra reaktoren.

Også en del af kosten indeholder radioaktive stoffer, men mindre end 1 % stammer fra menneskeskabt forurening. I Grønland indtager befolkningen den største del af de radioaktive stoffer fra rensdyrkød.

Forskellige typer radioaktiv stråling

Radioaktive stoffer er karakteriseret ved, at deres atomkerner henfalder spontant og derved omdannes til andre grundstoffer samtidig med, at der udsendes stråling. Strålingen er i stand til at omdanne andre atomer til elektrisk ladede ioner og kaldes derfor ioniserende stråling. De almindelige former for ioniserende stråling er:

  • Gammastråling: som er elektromagnetisk stråling beslægtet med lys, men med højere energi. Den har stor evne til gennemtrængning og kan trænge igennem menneskeligt væv, vinduesglas med mere. Gammastråling svækkes ved passage gennem fast stof som fx en almindelig ydermur af beton eller mursten.

  • Beta- og alfastråling: som er partikelstråler med ringe evne til gennemtrængning. Betastråling, som består af elektroner, kan trænge nogle millimeter ind i hud.  Alfastråling, der består af heliumkerner (2 protoner og 2 neutroner), standses fx af et stykke papir eller af overhuden.

Vidste du, at...

Røntgenstråling også er radioaktiv stråling?

Når du får taget et røntgenbillede eller bliver CT-scannet på sygehuset bliver du udsat for bestråling. Mængden er dog ufarlig for patienten.

CT Scan