Bue Logo Til forsiden
Udsigt

Kig ud over Vejle Ådal ved Tørskind

Vandafledning

Åen skal få vandet væk

Indførsel af kunstgødning og erstatning af heste med traktorer samt tilskud til dræning og gode priser på korn betød, at det kunne betale sig at dræne engene og omdanne dem til græs- og kornmarker. Åen blev rettet ud, gravet dybere og fik fjernet vandplanter, så vandet i åen ikke oversvømmede engene.

Natur i lige baner
Fra starten af 1800-tallet blev store strækninger af åerne rettet ud til mere eller mindre lige kanaler uden ret meget liv. En 2 km. lang strækning omkring Tørskindsbroen, blev rettet ud så sent som i perioden 1950-71. 

Udrettet Å Flad 1

Vandafledning

Naturværdier

Nye tider - nye slyngninger
Fra midten af 1970erne kom der fokus på, at mange af ådalenes naturværdier var gået tabt. Det førte til, at der i 1983 kom en ny vandløbslov, hvor det fremgik, at vandafledning og naturværdier skulle afvejes mod hinanden. Sammen med de senere vandmiljøplaner betød det, at naturværdierne langsomt blev forbedret. 

Genslynget
I de senere år er flere dele af Vejle Å blevet genslynget. Strækningen ved Tørkindsbroen blev genslynget i 2011 og blev derved godt 500 meter længere. Der blev også anlagt 14 gydebanker i vandløbet, hvor der blev udlagt grus og sten for at skabe de rigtige forhold til, at ørredernes æg kan udvikles.

Udretning

Naturværdier

Hastrup Plantage 3 Cmyk2 1

Grøden - vandløbets planter
En naturlig stilleflydende å er fuld af vandplanter, også kaldet grøde, der skaber skjulesteder for fisk og smådyr. Grøden bremser også vandets frie løb, og det betyder, at åen lettere løber over sine breder og ind på engene.

Stryg1a 1

Gydebanker skaber nyt liv
Udlægning af gydegrus og sten skaber gode livsbetingelser for fisk, smådyr og vandplanter.
Ørredæg ligger flere måneder i gydegruset efter gydningen. De nyklækkede yngel forlader først gydegruset omkring 1. april, når de har brugt deres blommesæk.