Bue Logo Til forsiden

Afvejning mellem vandafledning og miljøhensyn

Det er spændende at sejle ned ad Vejle Å, men over lange strækninger ser man kun åen og dens sider, da åen løber i en dyb rende. Brinkerne hæver sig halvanden meter over åen på grund af uddybningerne af åen, mens brinkerne naturligt kun ville være ca. en halv meter høje. Åen blev over lange strækninger uddybet ½-¾ meter under vandløbsregulativet, og det opgravede sand blev smidt op på åens brinker.

Fra 1983 blev det fastlagt, at der fremover skal tages ligeligt hensyn til vandafledning og miljøhensyn, men det tog lang tid at få dette gennemført i praksis. Det er dog stadig vandløbsmyndighedens opgave at sikre, at vandløbene bliver vedligeholdt, så der ikke er for mange vandplanter i dem og at fjerne større aflejringer af sand m.m. Samme år indledte Vejle Amt et samarbejde med kommunerne om at restaurere de lokale vandløb. Det bestod i fjernelse af en lang række opstemninger for at sikre passage af fisk og hæve åens vandstand ved hjælp af store stryg og serier af små stryg, der også virker som gydebanker for havørreder. Dertil kommer en række store projekter, hvor åen er blevet genslynget, hvilket skaber et flot og varieret landskab til glæde for planter, dyr og mennesker. Resultatet viste sig hurtigt i form af flere oddere, fisk, smådyr og vandplanter. Det gælder også for de mange små og store tilløb til Vejle å.

Afvejning mellem vandafledning og miljøhensyn

Genslyngning af åen

Gennem de senere år har kommuner, amtet og staten gennemført en række naturgenopretningsprojekter, som genslynger åen, om end ikke nødvendigvis som før udretningen. Dertil kommer, at vandstanden i åen bliver hævet ved udlægning af stryg af kampesten. Afbrudte dræn hæver også vandstanden i engene. Det tjener alt sammen til at få mere liv i åen og i engene. Og så ser det meget pænere ud, og normalt kobles projektet med at skabe øget tilgængelighed til området for naturinteresserede.

Ved Vingsted blev åen i middelalderen opstemmet bag en mølledæmning, i nyere tid blev åen omlagt til et kort, stejlt stryg, og i 2003 blev strækningen øst for hovedvejen omdannet til en stor flot åslyngning med en række fine fritidsfaciliteter. I perioden 2005-08 blev der gennemført en række projekter med genslyngning og anden restaurering af Vejle Å ved Gødding, Bindeballe Bæk, Refsgårde og Lihmskov men også i tilløbene i Bindeballe Møllebæk, Egtved Å og Højen Å. Målet var at genskabe gode økologiske forhold i vandløbene specielt for havørreder.

Nedenfor Tørskind Bro har Vejle Å i 2011 over en strækning på godt to kilometer fået nye slyngninger, og den er blevet en halv kilometer længere. Der er etableret 14 nye gydebanker, og der er lavet stier og en ny bro over åen. Der er skabt et varieret ådalslandskab med afgræssede enge og gode adgangsforhold. Øst for Haraldskær Fabrik over en strækning på en kilometer blev åen i 2013 forsynet med to nye sving, afbrudte dræn og strækninger med udlægning af sten for at hæve vandstanden i åen. Det bidrager til at fjerne kvælstofforbindelser fra åen og fremme engvegetation. På strækningen mellem Knabberup og Vejle har de sammensunkne enge i ådalen fået nyt liv som Knabberup Sø og Kongens Kær, der også hjælper med at fjerne kvælstof fra åen og dermed fra fjorden.

 

Ovenstående tekst er uddrag af bogen: "VEJLE ÅDAL - HISTORIE, NATUR, MENNESKER, KULTUR"

Udretning

Genslyngning af åen