Bue Logo Til forsiden

DEN SMALLE OG DEN BREDE ÅDAL

Vejle Ådal består af to meget forskellige dale, der mødes ved Runkenbjerg, og de er helt tydeligt skabt på hver sin måde. I den øvre del fra Engelsholm Sø løber Vejle Å i en smal og dyb kløft, der bliver lidt bredere ned mod Runkenbjerg. Efter Runkenbjerg løber Vejle Å ind i en meget bred og dyb dal. Fra den imponerende bakkekam Runkenbjerg kan man se, at den øvre del af Vejle Ådal fra nord løber ind i siden på den meget bredere dal, som starter et par kilometer sydvest for Runkenbjerg og derfra løber mod nordøst mod Vejle.

Den nedre brede del af Vejle Ådal ligger som en naturlig forlængelse af Vejle Fjord, og til sammen strækker denne imponerende fure i landskabet sig 40 km regnet fra Spjarup nær Egtved i vest til Trelde Næs i øst. Halvdelen er ådal, og halvdelen er fjord, hvor grænsen mellem ådal og fjord er skabt af den øjeblikkelige vandstand i havet og af menneskers virke. Dalbundens højde synker ganske langsomt og regelmæssigt mod øst. Ved Kvak Mølle er højden over havet fire meter, ved Vandrerhjemmet i Skibet tre meter, ved Lystfiskerhuset i Knabberup to meter og ved Rosborg en meter til den gamle kystlinje, dengang nul meter, og nær motorvejsbroen er dybden to meter. Det vil sige, at relativt beskedne ændringer i havniveauet kan flytte grænsen mellem fjord og ådal over store afstande. Vi ved, at det er sket inden for de sidste få årtusinder, og vi ved, at det kan ske igen inden for en overskuelig fremtid.

Ådalen er ca. to kilometer bred hele vejen fra Vejle Fjord i øst til Spjarup i vest, hvor dalen slutter brat – tilsyneladende uden fortsættelse og omgivet af høje skrænter. Oven for disse skrænter ligger vidtstrakte meget flade sandsletter, hvor den mest kendte er Randbøl Hede. Landskabet nede i Vejle Ådal er meget afvekslende over denne 20 km lange strækning med store banker, dramatiske kløfter og vidtstrakte udsigter. Ådalen og siden fjorden har et ejendommeligt kantet forløb. Regnet fra øst løber furen i landskabet først mod nordvest frem til Holtserhage, hvor den drejer lige mod vest, for så ved Skibet at fortsætte i sydvestlig retning hele vejen til Spjarup.

Den brede ådal bliver i den vestlige ende forsynet med vand fra Egtved Å fra syd, men to kilometer før dalens vestlige ende når Vejle Å frem til ådalen fra nord. Den leder vand fra Engelsholm Sø gennem en lang og snoet dal, som både er smal, dyb og stedvis med stejlt løb. Undervejs mod fjorden øger talrige kilder og bække vandføringen i Vejle Å. Dertil kommer nær udløbet først Højen Å og siden Grejs Å. Alle disse vandløb og deres dale ser vi i denne bog som en helhed, idet vi dog i denne sammenhæng har valgt ikke at komme ind på Grejs Å og Grejsdalen.

Dalene, der er knyttet til Vejle Å og dens tilløb, er de fleste steder omgivet af forholdsvis flade højtliggende områder, der de fleste steder er påfaldende skarpt afskåret fra dalenes skråninger. Udnyttelsen af dalene og deres omgivelser er meget forskellig. Dalene bruges mest til enge, overdrev og skove. Mindre områder i dalene bruges til alm. markdrift og dambrug, men en hel del ligger uplejet hen og springer i skov. Store værdifulde naturværdier er knyttet til disse dale, og ovenfor dalene breder landbrugslandet sig med store marker i rationel drift, som danner grundlag for effektiv produktion og beskæftigelse, men vest for ådalen ligger også flere store plantager samt naturområdet Randbøl Hede.

Vejle Fjord og Ådal danner et af de mest imponerende landskaber i Danmark. Temaet er så påfaldende en del af Vejles identitet, at byens våben fra 1327 viser skovklædte skrænter omkring en bro over en å. Engang var broen Sønderbro over Vejle Å, men i det let moderniserede våben for den store Vejle kommune kan broen ses som motorvejsbroen over Vejle Fjord. Når folk i og uden for kommunen skal beskrive, hvad de forbinder med Vejle, er det netop dette landskab, som oftest nævnes først. Det er med rette, for både ådal og fjord rummer store landskabelige værdier, som er let tilgængelige for mange.

Runkenbjerg

DEN SMALLE OG DEN BREDE ÅDAL

ÅENS FALD

I Vejle kommune falder der 919 mm nedbør om året (2006-2015), og al vand til Vejle Å stammer fra arealer indenfor kommunen. Skønsmæssigt fordamper der 320 mm pr. år fra det område, hvor Vejle Å henter sit vand. Resten af nedbøren siver ned og senere ud for at strømme mod havet. Vejle Å kan derfor sende 599 mm vand pr. år forbi målestationen ved Haraldskær (1989-2007) fra sit opland, hvor nedbøren dannes.

Vejle Ås løb fra Engelsholm Sø til Runkenbjerg er på 11,4 km og åen falder her 38 meter. Det giver et fald på 3,33 meter pr. km. Resten af løbet til Vejle Fjord er på 21,5 km og faldet er på 18 meter. Det giver et fald på 0,84 meter pr. km. Vejle Ås løb ovenfor Runkenbjerg er med andre ord fire gange så stejlt som nedenfor Runkenbjerg. Ved Randbøldal falder åen naturligt 13 meter over 750 meter, og det er fem gange så stejlt som på hele åens løb ovenfor Runkenbjerg. Det var derfor en god idé at placere et vandkraftdrevet fabriksanlæg her, og med tiden lykkedes det for Randbøldal Fabrik at fremskaffe 16 meters fald på Vejle Å gennem tre opstemninger på rad. Alene det nederste fald under Dalekildevej er på otte meter.

Vejle Ådal ovenfor Runkenbjerg er et ungt vandløb, som slet ikke er færdig med at erodere sig ned. Der er flere stejle løb og smalle dale. Ved Gødding Mølle er faldet på fire meter, ved den gamle Randbøldal Fabrik i alt 16 meter og vest for Tingkærvad Skov til Tingkærvad Bro er der et fald på fem meter. Nedenfor Runkenbjerg løber Vejle Å i en dal, som er alt for stor til det relativt beskedne vandløb, så åen har ikke haft kræfter til at forme landskabet i ådalen. Dalen har dog et jævnt fald, men det skyldes smeltevandsaflejringer fra istidens sidste afsnit og havets virke over de sidste få kilometer inden fjorden.

Alligevel er der et par steder på åens nedre løb, hvor der er et naturligt fald, som er blevet udnyttet til vandkraft. Det skyldes, at dalen her er så snæver, at det naturlige fald kunne udnyttes ved en kort dæmning. Ved Vingsted Mølle var faldet på en meter og ved Haldskær Fabrik to meter. Det er beskedne fald, men til gengæld er åen vandrig og ret stabil. Mellem disse få opstemninger var faldet meget ringe – over lange strækninger kun en halv meter pr. km. Da åen samtidig naturligt var meget snoet og ofte fyldt med grøde, er det ikke mærkeligt, at åen jævnligt gik over sine bredder, når der kom kraftig regn, og når sneen smeltede om foråret.

 

Ovenstående tekst er uddrag af bogen: "VEJLE ÅDAL - HISTORIE, NATUR, MENNESKER, KULTUR"

Toerskind

ÅENS FALD