Bue Logo Til forsiden

Klitterne

Klitterne er noget af Danmarks allermest enestående og upåvirkede natur. Klitterne er dynamiske og bevæger sig. De dannes, når sandet aflejres fra havet og føres fra strandbredden med vinden.

Tættest på havet findes ofte hvidklit med meget sand, der hele tiden fyger ind, bagved kan der være flere klitrækker med grønklit, der har et mere frodigt og sammenhængende plantedække i en kalkholdig undergrund. Længere inde findes den grå klit, der er fattig på næring og har nøjsomme planter især i form af lav og dværgbuske. Bagerst findes nogle steder klitheden.

Nogle steder kan klitterne sågar vandre mange kilometer ind i landet, som det kan opleves ved Råbjerg Mile syd for Skagen. I Danmark findes en meget stor andel af det samlede areal af kystklitter i Nordvesteuropa.

Klitterne er enestående levesteder for de planter, mosser, larver, krybdyr og insekter, som elsker lys og varme. Det nøjsomme plantedække tillader nemlig solens stråler at trænge ned og opvarme jorden. De nøgne sandflader tørrer hurtigt ud og kan blive meget varme, når solen skinner.

Uden naturlige forstyrrelser, der holder vegetationen åben, vil klitterne gro til i krat. 

Trusler mod klitterne

Gennem tiderne er der gjort meget for at tæmme de ustyrlige klitter i form af tilplantning og værn mod sandflugt. I dag er mange kystklitter ved at forsvinde i tilgroning, blandt andet som følge af forurening med kvælstof fra luften, og fordi områderne tilplantes med nåletræer, eller den invasive rynket rose breder sig af sig selv. Dæmpning af sandflugt spiller også en rolle. Det er fx opsætning og udlægning af fyrreris, plantning af hjelme og stabilisering af stier ved pålægning af flis med mere.