Bue Logo Til forsiden

Historie

banner.gif

De første mennesker i Grønland indvandrede for mellem 4-5000 år siden fra det Nordamerikanske kontinent via Canada, når havet frøs til i det lille stræde ved Thule i det nordlige Grønland. I alt er seks forskellige inuitkulturer indvandret i flere bølger. Nutidens grønlandske befolkning nedstammer fra den seneste indvandring, Thulekulturen, der kom til Grønland omkring det 9. århundrede e.Kr.

Koloni
I 1721 kom den dansk-norske missionær Hans Egede til Grønland og kristnede inuitterne, og op gennem 17- og 1800-tallet anlagde danskerne flere handelsstationer. I forbindelse med salget af De Vestindiske Øer til USA i 1917 fik Danmark anerkendt sit krav om at udstrække sin suverænitet til hele Grønland. 

Del af Danmark
Kolonitiden ophørte i 1953, da Grønland ved en ændring af Grundloven blev en del af det danske rige og sidestillet med et dansk amt. Grønland fik to permanente medlemmer i Folketinget og Landsrådet fik større indflydelse, alle kunne rejse frit og skole og socialvæsenet blev forbedret. Som koloni, havde Grønland været meget isoleret fra resten af verden og havde en meget stærkt reguleret administration.

Hjemmestyre
Efter en folkeafstemning den 1. maj 1979 fik Grønland hjemmestyre. I henhold til loven udgør Grønland et særligt folkesamfund, bestående af et oprindeligt folk, inden for det danske rige.

Der blev indført et årligt bloktilskud, og hjemmestyret overtog selv styringen fra Danmark af skole, kultur og de sociale forhold, landsplanlægning og skatteområdet. Hjemmestyret bestod af en folkevalgt repræsentation (parlament), som blev kaldt Landstinget, hvis 31 medlemmer var på valg hvert fjerde år.

Selvstyre
I 2009 var der folkeafstemning i Grønland om indførelse af selvstyre. Resultatet blev et klart ja med 75 procent flertal. Med indførelsen af selvstyre anerkendes det grønlandske folk officielt af Danmark som et eget folk i henhold til Folkeretten. Den folkeretslige status som eget folk er en betingelse i international ret for en eventuel løsrivelse og ny statsdannelse.

Et bærende princip i den ny selvstyrelov består i, at Grønlands Selvstyre selv kan vælge at hjemtage ny ansvarsområder. I modsætning til tidligere følger der dog ikke økonomiske midler fra Danmark med. Ved indførelse af Selvstyret overtog Grønland selv ansvaret for undergrunden og dens råstoffer. Danmark varetager stadig udenrigs-, forsvars- og retspolitikken.

Historie

Inuit i kajak

Styreform

  • 1721 – 1953: Koloni
  • 1953 – 1979: Amtslignende status
  • 1979 – 2009: Hjemmestyre
  • 2009: Selvstyre 

I 2013 var det årlige bloktilskud fra Danmark på ca. 3,4 milliarder kroner.