Bue Logo Til forsiden

Hensynet til miljøet

grønlands-råstoffer.jpg

Minedrift vil altid påvirke miljøet i større eller mindre grad. Det kan give udslip af metaller og miljøfremmede stoffer til vand, jord og luft, og lokalt kan minedrift forstyrre plante- og dyreliv. Selvom der har været minedrift i Grønland i ca. 150 år, er det først indenfor de seneste ca. 40 år, at miljøbeskyttelse indgår som en fast del af planlægningen og udførelsen af efterforskningen og udnyttelsen af mineraler.

Miljøvurdering
Når et mine- eller efterforskningsselskab søger om tilladelse til at undersøger og udnytte mineraler i Grønland, skal der laves en meget omfattende miljøvurdering. Her bliver områdets miljø beskrevet og særlige sårbare forhold beskrives. Der stilles krav og gives anbefalinger til anlæggelse og drift af minen før, under og efter dens levetid. Fangst og fiskeri i området og de rekreative muligheder indgår også i beskrivelsen. Den endelige miljøvurdering tages med i sagsbehandlingen før en endelig udnyttelsestilladelse kan gives.

Overordnede krav til feltarbejde i Grønland: 

  • Dyrelivet må ikke unødig forstyrres
  • Overflade og vegetation må ikke unødig beskadiges
  • Risikoen for forurening og anden skadelig indvirkning på miljøet skal begrænses mest muligt 

Generelle regler
Generelle regler indeholder blandt andet retningslinjer for, hvordan selskaberne skal forholde sig ved transport i terrænet, indretning af feltlejre, boringer, sprængningsarbejde og lignende. Fx må selskaberne ikke køre i terrænet i de perioder om foråret, hvor jorden er helt opblødt af smeltevand. Miljørapporten skal også give forslag til, hvordan området kan genoprettes efter minen nedlægges.

Selvom der er generelle regler, vil miljøbeskyttelsen altid blive helt individuel i forhold til den enkelte mine, da risikoen for forurening og anden påvirkning af miljøet er tæt knyttet til de mineraler, der udvindes, metoden og beliggenheden. 

Genopretning og kontrol

Nalunaq5Indsamling af miljøprøver i Kirkespirbugten. Foto: Jørgen Andersen, DCE

Mens minen er i drift bliver der løbende foretaget tilsyn og kontrol af, om miljøbestemmelserne overholdes. Når minen lukker, er der skrappe krap til, at området skal genoprettes og miljøet skal renses og overvåges i min. 2 år efter minedriften er stoppet.